Skip to main content

Overenie riešení

Nepotrebujete krištáľovú guľu, aby ste sa dozvedeli, či je vaša stratégia, zámer alebo riešenie to správne. Poradí vám náš expertný tím. V špičkových testbedoch, robotických pracoviskách, laboratóriách zameraných na technológie Industry 4.0 vám vaše riešenia pomôžeme overiť a optimalizovať.

Laboratórne overenie riešení

Podniky hľadajú efektívne digitalizačné riešenia. Vytvárajú ich varianty, testujú a vyberajú najvýhodnejšie z nich. Potrebujú sa vyhnúť tomu, aby nasadili technológie, ktoré sú pre daný proces neefektívne alebo ekonomicky nevýhodné. Na vytváranie a testovanie fyzických riešení digitalizácie nemajú vo svojich podnikoch vhodné technológie.

Kontaktujte nás

Naše riešenie a postup

Umožníme vám využiť naše laboratóriá digitalizácie, testbedy a robotické pracoviská pre vytváranie nových a vylepšovanie existujúcich riešení digitalizácie, overovaní digitalizačných projektov alebo ideí.

Klient získa

  • možnosť overiť si svoje zámery pred investovaním
  • digitálne riešenie v podmienkach Industry 4.0
  • efektívnejší výrobný proces

Naše laboratórne pracoviská

TestBed 4.0

Je špecializované pracovisko, orientované na riešenie praktických potrieb priemyslu v oblasti Industry 4.0, vytváranie spolupráce priemyslu a univerzít, a zapájanie talentovaných študentov do riešenia reálnych potrieb praxe. Podnikom vytvára priestor pre testovanie inovatívnych riešení, overovanie funkčnosti, účinnosti a kompatibility, simuláciu a optimalizáciu výrobných a vnútropodnikových procesov. Pracovisko je výskumným prostredím pre vývoj a testovanie riešení pre pokročilú a plne integrovanú priemyselnú výrobu a inteligentné továrne.

Robotické laboratóriá NACERO

Špičkové robotické laboratóriá poskytujú prostredia pre získanie znalostí a zručností v oblasti priemyselnej automatizácie a robotiky. Laboratóriá poskytujú zázemie pre výskum a vývoj nových technológií, podporu výuky študentov, ako aj možnosť pre firmy overiť si zámery, automatizačné projekty, robotické aplikácie, napríklad v oblastiach prepojených na Industry 4.0 a umelú inteligenciu, nasadzovanie konceptu digitálnych dvojčiat pre optimalizáciu výroby či validáciu fyzikálnych simulácií.

Expertné overenie riešenia

Podniky buď začali alebo sa pripravujú na niektoré digitalizačné kroky. Často sa dostávajú do situácií, kedy potrebujú prediskutovať zámery, projekty, prípadne potrebujú hľadať inšpiráciu v reálnych aplikáciách, overených riešeniach a diskutovať o nich s expertmi a odbornými autoritami s praktickými skúsenosťami.

Kontaktujte nás

Naše riešenie a postup

Posúdime vaše zámery, rozpracované projekty, navrhované riešenia. Poskytneme materiál určený pre manažment spoločnosti s vyhodnotením súčasného stavu a konkrétnymi odporúčaniami pre jeho zlepšenie.

Klient získa

  • Kvalifikované posúdenie návrhu vášho riešenia s určením priorít realizácie

Ak máte otázky, alebo záujem o niektorú z ponúkaných služieb, kontaktujte nás