Skip to main content

Poradenstvo

Ak chcete naplniť potenciál vašej digitalizačnej stratégie, nerobte to sami. Poraďte sa s poprednými odborníkmi, inovátormi, digitalizačnými a technologickými expertmi. Hľadajme spolu odpovede na výzvy a ciele. Overíme vaše riešenia, aby ste začali napĺňať tú správnu transformačnú stratégiu.

Manažment podnikových dát

Každý podnik disponuje širokým spektrom dát. Mnohé si však dostatočne neuvedomujú ich dôležitosť. Dáta majú často uložené na lokálnych počítačoch, v niekoľkých dátových silách, nedostatočne chránené a archivované. Údaje sú často nepresné, ich kvalita však zásadne ovplyvňuje manažérske rozhodnutia. Dáta sú základným zdrojom rozvoja každého podniku. Je potrebné v nich hľadať vzájomné väzby a vzťahy nielen vo vnútri procesov, ale aj ich prelínanie, a premieňať ich do každodenného riadenia podniku.

Kontaktujte nás

Naše riešenie a postup

Posúdime úroveň práce s dátami v podniku, vypracujeme odporúčanie pre ich zber a vyhodnocovanie, navrhneme ich prevádzkovú infraštruktúru a využívanie v prospech rozvoja podniku.

Klient získa

  • prehľad o stave manažmentu dát ako základného piliera pre svoj rozvoj
  • súbor odporúčaní ako urobiť v dátach poriadok a vytvoriť predpoklady pre rozvoj postavený na efektívnom využívaní dát

Dizajn digitálneho výrobku

Digitalizujú sa nielen procesy, ale aj na produkty. Trh dnes ponúka celé spektrum nástrojov na digitalizáciu produktu. Preto nie je niekedy jednoduché zorientovať sa v ponukách, pochopiť výhody a nevýhody jednotlivých nástrojov a riešení.

Kontaktujte nás

Naše riešenie

Služba je zameraná na podporu nových alebo inováciu existujúcich výrobkov s aplikáciou digitalizácie.

Klient získa

  • optimálnu množinu nástrojov a opatrení vedúcich k dizajnu digitálneho produktu podľa svojich potrieb

Ak máte otázky, alebo záujem o niektorú z ponúkaných služieb, kontaktujte nás