Skip to main content

Dlhodobo sa venuje projektovému riadeniu v oblasti inovačnej, energetickej a klastrovej politiky a koordinácii národných a medzinárodných projektov. Viedol prípravu víťazného projektu EDIH-u EXPANDI 4.0, a dnes je súčasťou jeho realizačného tímu. V projekte vníma pozitívne prepojenia dlhodobých aktivít Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a konzorčných partnerov do komplexného a zmysluplného projektu, negatívne, nízku mieru pripravenosti MIRRI SR dotiahnuť projekt z pohľadu čerpania zdrojov, ktorá obmedzuje využívanie časti služieb. O EXPANDI 4.0 v rozhovore s riaditeľom sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA Arturom Bobovnickým.

Čo sú EDIH-y, a aké európske stratégie a ciele sú za projektom budovania ich siete?

EDIH – to je nástroj na dosiahnutie jedného z cieľov EÚ, ktorým je urýchlenie digitalizácie v malých a stredných podnikoch. Skratka EDIH vychádza z anglického European Digital Innovation Hubs, alebo ako sme si to preložili u nás doma, Európske centrá digitálnych inovácií. Ak tu hovorím, že ide o celoeurópsky projekt, indikuje to, že problém s digitalizáciou, alebo digitálnou transformáciou malých a stredných podnikov, je celoeurópskym problémom. Pokiaľ by sa v dlhodobom horizonte neriešil, spôsobí zaostávanie Európy za vyspelými krajinami sveta (USA, UK, Japonsko, Kórea, Čína, Singapur) a výraznú stratu konkurencieschopnosti. A to si nemôžeme dovoliť.

Ako sa do siete európskych inovačných centier zapojilo Slovensko?

Už v roku 2021 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) výzvu na predkladanie zámerov na zriadenie EDIH-ov na Slovensku. Spôsobilo to samozrejme pomerne veľký záujem, a bolo vytvorených viacero konzorcií, ktoré sa zapojili do národného výberového kola. Odborná komisia vybrala v dvojkolovom výbere 7 projektov, ktoré posunula Európska komisia (EK) na ďalšie hodnotenie. EK následne posúdila kvalitu jednotlivých projektov, a 5 z nich vyhodnotila ako úspešné. Na základe poradia podľa bodového hodnotenia prvé 4 projekty získali financovanie 50% svojich nákladov zo zdrojov EK, ďalší, piaty projekt získal tzv. Pečať výnimočnosti (Seal of Excellence), čo mu zabezpečilo možnosť požiadať o financovanie z výhradne národných zdrojov. Takže dnes máme na Slovensku 5 centier, ktoré však čakajú už 5 mesiacov na dofinancovanie z Plánu obnovy.

Pokiaľ by sa v dlhodobom horizonte problém s digitalizáciou malých a stredných podnikov neriešil, spôsobí zaostávanie Európy za vyspelými krajinami sveta a výraznú stratu konkurencieschopnosti. A to si nemôžeme dovoliť.

Znamená to, že rozbehnutý projekt vnímate zo strany MIRRI ako nedotiahnutý?

Áno, tu treba otvorene povedať, že proces dofinancovania, ktorý zabezpečuje MIRRI nie je zvládnutý takým spôsobom, aby bolo možné plniť niektoré z úloh vyplývajúcich z kontraktu, ktoré majú EDIH-y podpísané s EK, resp. majú ich stanovené vo svojich projektoch. V dôsledku toho je proces podpory malých a stredných podnikov obmedzený a zaostáva. Zdá sa, že schopnosť Slovenska riadiť čerpanie zdrojov, ktoré sú k dispozícii sa nezmenila napriek všetkým sľubom, ktoré sme počúvali po posledných voľbách – o debyrokratizácii, zjednodušovaní, zrýchľovaní a zefektívňovaní čerpania…

Čo je podstatou aktivít hubu, na ktoré oblasti digitalizácie sa v projekte zameriavate?

Už z nášho názvu sa dá indikovať, že ťažisko našich aktivít je zamerané na Priemysel 4.0, ktorý je predskokanom Priemyslu 5.0, ktorý postupne nastupuje. Pretože však nemáme ešte poriadne zvládnuté ani aspekty generácie 4, budeme sa v tomto rozhovore baviť len o Priemysle 4.0. A samotných služieb je skutočne toľko, že tento rozhovor by nestačil na ich popis, preto odporúčam každému riaditeľovi, manažérovi alebo technikovi, ktorý cíti, že digitalizácia mu klope na dvere a on ešte nevie, ako by ju uchopil, prípadne, keď už aj začal, ale dostal sa do bodu, keď potrebuje ďalšiu pomoc, aby si prečítali zoznam služieb na našom webe, alebo jednoducho poslali požiadavku na stretnutie s naším tímom konzultantov – vysvetlia a pripravia ponuku, ktorá sa bude ťažko odmietať, pretože naše služby sú bezplatné.

To je pre podniky motivujúca správa. Kto môže využívať podporu EDIH-u, a aké podmienky musí spĺňať pre uplatnenie modelu bezodplatnej pomoci?

Projekt vytvorenia celoeurópskej siete takýchto centier je zameraný na akcelerovanie digitalizácie malých a stredných podnikov. Do schémy podpory spadajú firmy s obratom do 100 mil. Eur a počtom zamestnancov do 500. Spôsob pomoci, ktorý sme si na Slovensku zvolili je, že prijímatelia služieb za tieto neplatia, čiže ide o bezodplatne poskytnuté služby, avšak každá služba má svoju hodnotu, a tá sa bude deklarovať v systéme prijatej štátnej pomoci formou pomoci de minimis.

Zdá sa, že schopnosť Slovenska riadiť čerpanie zdrojov, ktoré sú k dispozícii sa nezmenila napriek všetkým sľubom, ktoré sme počúvali po posledných voľbách – o debyrokratizácii, zjednodušovaní, zrýchľovaní a zefektívňovaní čerpania.

Budú sa vedieť k pomoci dostať aj tie podniky, ktoré prečerpali prostriedky zo schémy de minimis?

Firmy, s ktorými sme sa doteraz rozprávali a majú záujem o naše služby majú dostatočnú rezervu, aby prijali akúkoľvek alebo aj všetky poskytované služby bez toho, aby museli kalkulovať čo si ešte môžu dovoliť. Samozrejme existujú aj firmy, ktoré prijali nejakú pomoc v uplynulých troch rokoch, tam pokiaľ sú na hrane svojich limitov, bude možno potrebné si počkať – pretože pomoc sa kumulatívne počíta vždy za posledné 3 kalendárne roky, a možno o pár mesiacov už budú mať k dispozícii dostatočný priestor na prijatie pomoci touto formou. Navyše náš projekt tu nie je na 1 rok, prvá etapa je podpísaná do konca roku 2025 a predpokladáme, že projekt bude obdobne pokračovať aj v ďalšom trojročnom období.

Ako prebieha spolupráca medzi EXPANDI 4.0 a organizáciou, ktorá má záujem o služby?

Je to podobné ako v biznise – buď nás osloví niekto, kto o nás niečo počul alebo čítal a chce vedieť, ako by sme mu mohli pomôcť, alebo aktívne oslovujeme firmy prostredníctvom nášho tímu predajcov. Po potvrdení prvotného záujmu nasleduje hĺbková analýza súčasného stavu digitalizácie a potrieb firmy. Na tomto základe sa potom vytvorí cestovná mapa digitálnej transformácie – plán potrebných aktivít, intervencií a investícií, a firma potom už samostatne alebo s našou pomocou rieši čo, kedy a ako bude implementovať. Ide o proces, ktorý je interaktívny, počúvame a rešpektujeme potreby a zámery firmy. Snažíme sa v dialógu s podnikmi dosiahnuť zvýšenie ich pripravenosti na neľútostnú konkurenciu na trhoch, kde bude dominovať schopnosť pracovať s dátami, a dosahovať zvyšovanie výrobnej a ekonomickej efektívnosti práve využívaním moderných nástrojov, ktoré prináša digitálne 21. storočie.

Snažíme sa v dialógu s podnikmi dosiahnuť zvýšenie ich pripravenosti na neľútostnú konkurenciu na trhoch, kde bude dominovať schopnosť pracovať s dátami, a dosahovať zvyšovanie výrobnej a ekonomickej efektívnosti práve využívaním moderných nástrojov, ktoré prináša digitálne 21. storočie.

Ako sa kreoval konzorčný tím EXPANDI 4.0?

Od začiatku bolo jasné, že projekt si vyžaduje kvalitu, kvalitu a predovšetkým kvalitu. SIEA v tom období už mala za sebou intenzívne aktivity na tvorbe a implementácii Akčného plánu inteligentného priemyslu SR na roky 2019-2020. Tam sme si vytvorili prvé kontakty so spoločnosťou SOVA Digital. A pretože sme veľmi aktívni pri podpore a rozvoji klastrového ekosystému, vedeli sme o existencii klastra Industry4UM. Venovali sme sa aj oblasti vzdelávania pracovníkov v priemysle, absolvovali niekoľko stretnutí na úrovni ministerstva školstva, ktoré však nevyústili do žiadnych zmysluplných aktivít. Aj vďaka EXPANDI 4.0 dnes intenzívne spolupracujeme na tvorbe prvých 4 tréningových modulov  pre pracovníkov priemyslu, ktoré im pomôžu lepšie zvládnuť aspekty digitalizácie. Vzdelávanie dostal do rúk Prof. František Duchoň a jeho občianske združenie Národné centrum robotiky, aspekty kybernetickej bezpečnosti rieši spoločnosť SOITRON, a otázky nasadzovania prvkov a systémov digitalizácie v podnikoch rieši spoločnosť MATADOR Industries.

Čo vás osobne na projekte, z akéhokoľvek uhla pohľadu, oslovilo, zaujalo…?

Je to predovšetkým možnosť prepojiť všetky aktivity, ktoré SIEA v uplynulých 7-8 rokov na sekcii inovácií realizovala do jedného komplexného a zmysluplného projektu. Venovali sme sa Akčnému plánu inteligentného priemyslu, spolupracovali s Korean Development Institute na identifikovaní vhodných nástrojov a politík v oblasti podpory Priemyslu 4.0, rozvíjali slovenský klastrový ekosystém, v rámci projektov inovujme.sk, Interreg Europe Cluster FY, pracujeme na podpore rozvoja celoživotného vzdelávania podľa potrieb priemyslu (projekty ERASMUS+). Ďalším faktorom bola možnosť dať príležitosť uplatniť sa v rámci projektu mladým kolegom, ktorí už v existujúcej štruktúre nemali kam rásť, a možno by hľadali svoje uplatnenie inde. Tu dostali priestor a musia sa popasovať s touto výzvou. To čo vidím ma napĺňa presvedčením, že pokiaľ prestanú existovať problémy na strane poskytovateľa národného financovania (MIRRI), náš tím EXPANDI 4.0 tieto očakávania naplní.