Skip to main content

Priemyselný klaster Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM v spolupráci so spoločnosťou Trexima Bratislava priniesli výsledky prieskumu, ktorý mapuje úroveň digitalizácie a implementácie atribútov Industry 4.0 do slovenských podnikov. Podľa zistení dnes digitalizuje necelá štvrtina podnikov.

Pretrvávajú problémy s budovaním aplikačných tímov a prípravou implementačných stratégií. Transformačné tempo brzdí nedostatok znalostí o digitalizácii v priemysle a globálne krízy. Napriek negatívnym okolnostiam, ktoré ovplyvňujú ich zámery, veľká časť podnikov naďalej prejavuje odhodlanie digitalizovať.

Digitalizuje necelá štvrtina podnikov

Prieskum odhalil, že digitálnou transformáciou dnes prechádza 23% podnikov. V trojročnom pohľade na podiel digitalizujúcich firiem zaznamenávame kontinuálny pokles (2020 – 35%, 2021 – 26%). „Za dôvod priebežného poklesu môžeme označiť postupné zistenie, že digitálna transformácia je zásadná zmena riadenia, nastavenia a fungovania podniku. Podniky si začali uvedomovať, že na túto cestu ešte nenastúpili. Pojem digitálnej transformácie v ich ponímaní nebol stotožnený s reálnym obsahom,“ konštatuje Martin Morháč z Industry4UM a dodáva: “Neprimerane veľký optimizmus sa tak postupným hlbším spoznávaním princípov digitalizácie, a uvedomením si jej aplikačného rozsahu, priblížil k realite.“

Ako ukazujú výsledky prieskumu, stratégiu implementácie dnes pripravuje len 8% podnikov. Tretina firiem zatiaľ len zhromažďuje informácie o digitalizácii, a snaží sa v problematike zorientovať (35%). Napriek stále nízkemu podielu digitalizujúcich firiem ju za dôležitú pre svoju budúcnosť považuje 58% z celkového počtu oslovených podnikov. Z tých, ktoré ešte nezačali s aplikáciou Industry 4.0, vidí potrebu digitalizovať až 86% podnikov. V rámci vnútorných procesov firmy plánujú digitalizovať primárne výrobu (66%) a logistiku (46%). Pri externých procesoch vidia ako najnaliehavejšiu digitalizáciu komunikáciu so zákazníkmi (68%) a komunikáciu s dodávateľským reťazcom (52%).

Priority ovplyvňujú krízy a stav firemnej kultúry

Pod stagnáciu digitalizácie sa v podnikoch podpisuje rastúca inflácia, zvyšovanie cien materiálov, energií a palív, či vojnový konflikt na Ukrajine. Pod vplyvnom kríz podniky posúvajú svoje rozvojové zámery v rebríčku priorít až na ich koniec. Napriek zložitej situácii takmer dve tretiny už digitalizujúcich podnikov v nej pokračuje, 11% podnikov dokonca v tomto roku svoje aplikačné aktivity zintenzívnilo. Naopak, transformačné zmeny z dôvodov nepriaznivých globálnych okolností zastavilo 14% podnikov. Takmer polovica všetkých opýtaných respondentov (49%) tvrdí, že by im digitalizácia v aktuálnej situácii spojenej s krízami pomohla.

Jedným zo zásadných problémov, ktoré prieskum opakovane pomenúva, je budovanie firemnej kultúry podporujúcej digitálnu transformáciu podnikov. Chýbajú im strategické a aplikačné tímy, nebudujú si prostredie pre rozvoj inovácií, nechápu správne rolu manažmentu v súvislosti s prípravou a riadením digitálnej stratégie. Prieskum ukázal, že len 10% podnikov má zriadené samostatné oddelenie, či špeciálny tím poverený tvorbou stratégie a zaoberajúci sa aplikáciou Industry 4.0. Systém inovačného riadenia má dnes len 15% firiem. „Hodnoty v týchto parametroch sú dlhodobo veľmi nízke. Podniky si stále neuvedomujú, že práve inovácie poháňajú priemyselnú výrobu a posilňujú ich voči konkurencii. Pre budúce obdobie je nevyhnutné pomôcť podnikom v budovaní inovačného prostredia a odborných tímov aplikujúcich v podnikoch digitalizačné projekty,“ dopĺňa Martin Morháč.

Dôvodom spomalenia je aj nedostatok znalostí

Základnou  prekážkou pre rozvoj digitalizácie je nedostatok znalostí o digitalizácii v priemysle. Podniky chcú digitalizovať, ale nevedia ako. Napriek tomu vedenie zamestnancov k rozvíjaniu zručností v oblasti digitalizácie potvrdila takmer polovica firiem (43%). Táto skutočnosť môže byť prísľubom pre riešenie pretrvávajúceho nedostatku odborníkov so zručnosťami zodpovedajúcimi nárokom aktuálnych digitalizačných trendov.

Európski zamestnávatelia upozorňujú, že vysoký podiel pracovníkov nie je pripravených reagovať na rastúci dopyt po digitálnych zručnostiach. Už takmer 90 % zamestnaní v súčasnosti vyžaduje základnú mieru digitálnych zručností. V budúcnosti sa očakáva, že bude nevyhnutná minimálne stredná úroveň digitálnych zručností na väčšine

Naliehavou zostáva potreba neustáleho prílivu informácií spojených s digitalizáciou. Viac ako polovici podnikov (55%) chýbajú informácie potrebné k aplikácii digitálnych riešení, nevedia kde ich majú čerpať, nemajú názor na ich dostupnosť, alebo sa k problematike nevedia vyjadriť. Potrebné informácie pre svoj rozvoj má len viac ako štvrtina podnikov (28%).

 Slovensko v poslednom zisťovaní indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) obsadilo 23. miesto spomedzi 27 členských štátov EÚ. Nachádzame sa pod priemerom EÚ v rámci ukazovateľov v oblasti ľudského kapitálu. Preto je pozitívne, že 51% respondentov vidí potrebu posilniť vedomosti a zručnosti svojich zamestnancov vo všeobecnom prehľade o možnostiach digitalizácie, v zlepšovaní všeobecných zručností pri práci s digitálnymi technológiami (47%), a v zlepšovaní špecifických zručností na aplikácie, s ktorými pracujú denne (40%).

 Do budúcna je dôležitý aj prílev kvalifikovaných absolventov na trh práce. Problémom však je, že ani digitalizácia vzdelávania nedosahuje svoj potenciál, pretože školám, učiteľom a žiakom chýbajú zručnosti a nástroje. Musí sa zlepšiť pokrytie rýchlym širokopásmovým pripojením a sieťou s veľmi vysokou kapacitou, pretože ide o prekážku širšieho využívania digitálnych technológií a služieb. Aj prieskum potvrdil, že až 45% respondentov registruje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v systémových riešeniach digitalizácie (vyhľadávanie príležitostí, návrh koncepcií, architektúry riešení a rozvoja podniku), 35% v robotike a 27% v analytike a vyhodnocovaní dát.