Skip to main content

Ako aplikujú Industry 4.0 slovenské podniky? Ako sa priemysel mení pod vplyvom najnovších technologických trendov, ale aj globálnych kríz? Je tempo ich transformácie dostatočné? Aj na tieto otázky odpovedal exkluzívny prieskum, ktorý už siedmy rok monitoruje uplatňovanie konceptu Industry 4.0 v slovenskom priemysle. Prieskum realizuje náš konzorčný partner – priemyselný klaster Industry4UM. Tohtoročný prieskum klaster spracoval v spolupráci s prieskumnou agentúrou Go4insight na vzorke 113 respondentov. Pozrite sa na základné zistenia prieskumu.

Prieskum bol realizovaný metódou online dopytovania CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Cieľovou skupinou boli relevantní zástupcovia spoločností z oblasti priemyselnej výroby na Slovensku s viac ako 10 zamestnancami. Zber dát prebiehal od začiatku októbra do polovice novembra 2023 na vzorke 113 respondentov.  Z hľadiska vlastníctva, takmer dve tretiny respondentov tvoria firmy s väčšinovým zahraničným kapitálom.

Pomalý prienik Industry 4.0 do podnikov

Dnes napĺňa svoju aplikačnú stratégiu 27% podnikov, čo oproti minulým rokom predstavuje len nepatrný nárast (26% v roku 2021, 23% v roku 2022). Aj keď dynamika aplikácie nie je dostatočná, pozitívnym zistením je kontinuálny medziročný pokles podielu firiem, ktoré ešte nedigitalizujú. V priebehu troch rokov sa znížil o takmer 20 percentuálnych bodov, z viac ako dvoch pätín na dnešných 23%. Pozitívnym signálom je aj zvýšenie podielu firiem, ktoré v digitalizácii robia prvé kroky o bezmála 20 percentuálnych bodov za posledné tri roky, na dnešných 50%. „Klesajúci trend podielu firiem, ktoré nedigitalizujú, spolu s nárastom podielu podnikov, ktoré začínajú s prvými aktivitami v digitalizácii, môžeme hodnotiť ako optimistický. Aj keď priemysel potrebuje v digitálnej transformácii pridať, hodnoty týchto parametrov signalizujú zdravý vývoj,“ konštatuje Martin Morháč, člen predsedníctva Industry4UM.

Dôležitosť Industry 4.0 klesá

Vo vnímaní dôležitosti Industry 4.0 a digitálnej transformácie zaznamenal prieskum prekvapivý posun. Kým v minulom roku ich za veľmi dôležité považovalo takmer 60% firiem, v tomto roku to už bola necelá polovica (48%). Naopak, posilnil sa podiel firiem, pre ktoré je uplatňovanie konceptu Industry 4.0 potrebné, ale nie zásadné, z 27% v minulom roku na 38% v aktuálnom roku. „V tejto kategórii by sa, vzhľadom na okolnosti, očakávalo posilnenie vnímania digitalizácie a Industry 4.0 ako dôležitej súčasti budúcnosti podniku. Prieskum ukázal, že v tak zložitom období, ktoré dnes firmy zažívajú, od komplikácií v dodávateľských reťazcov, neistej situácie na trhu energií, inflácie… ich posúvajú v rebríčku priorít na nižšie pozície,“ vysvetľuje Martin Morháč.

Slovenské podniky v závese za zahraničnými

Z firiem, ktoré už digitalizujú, výrazne zaostávajú podniky so slovenským väčšinovým kapitálom. Aj keď sa ich podiel v medziročnom porovnaní pomaly zvyšuje, oproti firmám so zahraničným kapitálom (41%) ich digitalizuje len polovica (20%). Zaujímavý je pohľad na vplyv materských zahraničných firiem na možnosti slovenských dcérskych podnikov manažovať aplikáciu Industry 4.0 vo vlastnej réžii. Len 19% firiem má od materskej spoločnosti uvoľnené ruky pre riadenie digitalizácie vo svojom podniku, 58% ju riadi čiastočne, a v takmer štvrtine podnikov (23%) určuje digitalizačnú stratégiu materská spoločnosť zo zahraničia.

Firmy vidia cestu v strategickom prístupe

Ako pozitívne zistenie môžeme vyhodnotiť aj podiel firiem, ktoré si uvedomujú dôležitosť strategického prístupu k riešeniu otázok aplikácie Industry 4.0, a pripravujú svoje digitalizačné stratégie. Kým v roku 2022 už malo alebo pripravovalo stratégiu digitálnej transformácie 31% opýtaných spoločnosti, tento rok podiel posunul na 36%. Môžeme hovoriť o pozitívnom trende. Je to signál o tom, že si firmy uvedomujú, že digitálna transformácia podniku nie je len o nákupe technológie alebo softvéru, či jednotlivé riešenie v niektorom z procesov, ale o riadenú, systematickú a komplexnú zmenu interného fungovania firmy,“ hodnotí Martin Morháč.

Čo im prekáža a čo motivuje

Za hlavné dôvody prečo pristupujú k digitálnej transformácii podniky označili zvyšovanie efektivity výrobných procesov, udržanie konkurencieschopnosti a lepšie využívanie dát. Vo vnútorných procesoch vidia podniky najväčšiu potrebu aplikovať Industry 4.0 vo výrobe, logistike a predvýrobných fázach. V externých procesoch v spolupráci so zákazníkmi a odberateľmi, v komunikácii s dodávateľským reťazcom a s externou logistikou. Najväčšími prekážkami, ktoré podniky obmedzujú v digitalizácii je investičná náročnosť ponúkaných riešení (59%), nedostatočné zručnosti zamestnancov (44%), ale aj skutočnosť, že TOP manažment nepovažuje Industry 4.0 za svoju prioritu (31%).

Dôležitých informácií nie je dosť

Dostupnosť informácií o digitálnej transformácii a Industry 4.0 a ich kvalita sa podľa zistení zvyšuje. Tretina podnikov dnes potvrdzuje dostatok potrebných informácií. Stále však vysokému podielu podnikov (51%) chýbajú podstatné a dôležité informácie pre svoj ďalší posun. Informácie podniky vyhľadávajú predovšetkým v odborných médiách a na webových portálov (53%), získavajú ich od interných špecialistov (43%),  na konferenciách a workshopoch (41%), alebo im ich sprostredkúvajú externí konzultantov (39%).

Viac informácií z prieskumu získate na www.industry4UM.sk