Skip to main content

Služby EXPANDI 4.0 sú koncipované tak, aby umožnili prístup k potrebnej výbave zručností v rôznych oblastiach súvisiacich s digitálnou transformáciou. Podnik môže využiť služby jednotlivo, alebo ich podľa potreby kombinovať. V tímoch, ktoré služby aplikujú do vašich podnikov, nájdete popredných odborníkov, inovátorov, digitalizačných a technologických expertov. Pre overenie riešení sú k dispozícii špičkové laboratórne pracoviská.

Pozrite si prehľad základnej ponuky služieb digitálneho a inovačného centra a spoznajte konzorčných partnerov, ktorí ich pre vás realizujú.

Služby EXPANDI 4.0

Každá zo základných služieb má odborného garanta

Slovenská inovačná a energetická agentúra

 • RIADENIE TÍMU KONZORČNÝCH PARTNEROV
 • PRÍSTUP K PROGRAMOM EÚ, INVESTOROM A NÁRODNÝM FONDOM
 • TECHNOLOGICKÝ SKAUTING

Artur Bobovnický: „SIEA má v projekte dve kľúčové úlohy. Prvou úlohou je riadiť všetkých členov konzorcia, a druhou úlohou je zameriavať sa na oblasť podpory a hľadania investícií. Podnikom pomôžeme  nájsť najoptimálnejší spôsob ako riešiť investície do ich digitálneho rozvoja.“

SIEA: Sme tu pre podniky, ktoré potrebujú pomôcť s výberom vhodných stratégií financovania, a hľadajú partnerov pre rozvoj firmy prostredníctvom programov EÚ. Radíme tiež podnikom, ktoré hľadajú investorov, alebo sa uchádzajú o podporu finančných inštitúcií či národných fondov. Vieme, že pre mnoho podnikov je náročné spracovať žiadosti o finančné príspevky. Pomáhame im spracovať materiály tak, aby sa vyhli chybám. Na globálnom trhu pre vás vyhľadáme nové technológie, služby a produkty.

SOVA Digital

 • AKVIZÍCIA SLUŽIEB EXPANDI 4.0
 • HODNOTENIE DIGITÁLNEJ ZRELOSTI
 • MANAŽMENT PODNIKOVÝCH DÁT

Martin Morháč: „V rámci EXPANDI 4.0 SOVA Digital pokrýva dva druhy služieb. Prvou je akvizícia všetkých služieb v portfóliu. Druhou je odborné zameranie, v rámci ktorého posúdime digitálnu zrelosť vášho podniku a stav digitálnych dát.“

SOVA Digital: Ak má podnik digitalizačný cieľ, musí vedieť, z ktorého miesta k nemu vychádza. Preto je našou vstupnou službou hodnotenie digitálnej zrelosti. Odborne posúdime a vyhodnotíme aktuálny stav digitalizácie vášho podniku. Na jeho základe poukážeme na potenciál príležitostí pre zlepšenie vnútorného fungovania a výsledkov podnikania. Súčasťou základnej ponuky našich služieb je aj posúdenie úrovne práce podniku s dátami, v rámci ktorého vypracujeme odporúčanie pre ich zber a využívanie v prospech jeho rozvoja.

Národné centrum robotiky

 • LABORATÓRNE OVERENIE RIEŠENÍ
 • DIZAJN DIGITÁLNEHO VÝROBKU
 • VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV PODNIKOV

František Duchoň: „V rámci projektu EXPANDI 4.0 má Národné centrum robotiky na starosti pracovný balík orientovaný na vzdelávanie zamestnancov podnikov zameraných na výrobu a priemysel. Súčasne sa venuje laboratórnemu overovaniu riešení a dizajnu digitálneho výrobku.“

NACERO: Keďže mnohí z vás nemajú vo svojich závodoch dostatočné podmienky na vytváranie fyzických riešení digitalizácie, ani vhodné technológie na ich otestovanie, preto pre vás vytvárame podmienky pre overovanie v laboratóriách a špecializovaných pracoviskách. Pomáhame vám tiež pochopiť výhody a nevýhody jednotlivých nástrojov a digitalizačných opatrení pri dizajnovaní digitálnych výrobkov. Prostredníctvom vzdelávacích programov podporujeme vašich zamestnancov pri získavaní potrebných poznatkov o rôznych aspektoch digitalizácie.

MATADOR Industries

 • EXPERTNÉ OVERENIE RIEŠENÍ

Alžbeta Podobová: „Naši experti posudzujú zámery podnikov  a aplikovateľnosť projektových návrhov, ktoré vznikli na základe analýz našich partnerov. Klient dostane analýzu realizovateľnosti projektu v jeho reálnych podmienkach.“

MATADOR Industries: Podniky, ktoré začali s digitalizáciou, sa často dostávajú do situácií, kedy potrebujú prediskutovať svoje digitalizačné zámery, prípadne hľadať inšpiráciu v reálnych aplikáciách, a diskutovať o nich s  odborníkmi s praktickými skúsenosťami. Posúdime vaše zámery a rozpracované projekty. Dostanete do rúk kvalifikovane posúdený návrh riešenia s určením priorít jeho realizácie.

SOITRON

 • HODNOTENIE KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Martin Lohnert: „V rámci EXPADNI 4.0 zastrešujeme oblasť kybernetickej bezpečnosti, ktorá by mala byť kľúčovým aspektom pri digitalizácii každej spoločnosti. Pre manažmenty podnikov pripravíme analýzu súčasného stavu a odporúčania ako tento stav zlepšiť.“

SOITRON: Kybernetická bezpečnosť je pri digitalizácii organizácií kľúčovou oblasťou. Pri využívaní moderných aplikácií, systémov a zariadení pripojených do sietí je nevyhnutné vnímať aj riziká ich zneužitia, vyradenia
z prevádzky či odcudzenia dát. Napriek rastúcemu počtu útokov slovenské podniky svoje zabezpečenie podceňujú. Vypracujeme pre vás objektívne hodnotenie zabezpečenia vášho podniku pred kybernetickými útokmi.