Skip to main content

DMA (Digital Maturity Assessment), alebo analýza digitálnej zrelosti podniku, je nástrojom, ktorý firmy usmerní na ceste k digitálnej budúcnosti. Aby sme vám ju priblížili názornejšie, pomôžeme si paralelou s GPS navigáciou. Keď nás má navigácia doviesť k cieľu, musí poznať našu východiskovú polohu. Rovnako je to aj s DMA. Firmy, ktoré sa aktívne snažia o digitálnu transformáciu, musia začať s poznaním a pochopením aktuálnej fázy svojej digitálnej zrelosti, spoznať svoje slabé a silné stránky, a až po tomto vyhodnotení postupovať ďalej. Popisuje situáciu Radovan Benkovský, biznis architekt spoločnosti SOVA Digital a expert v oblasti riadenia digitálnej transformácie malých a stredných podnikov, ktorý nám v rozhovore priblížil, čo je DMA a ako ju podniky vedia prefinancovať s podporou štátu.

 


V digitalizácii sa najmä malé a stredné podniky posúvajú dopredu len pomaly. Prieskum Industry4UM odhalil, že digitalizuje len niečo málo cez štvrtinu podnikov (27%). Aj keď podiel digitalizujúcich podnikov rastie len pomaly, v podnikoch zaznamenáva pozitívne pohyby. Firmy zhromažďujú informácie, budujú implementačné tímy, pripravujú stratégie digitalizácie. Vo všeobecnosti však váhajú nad väčšími zmenami. Prečo je to tak? Ako usmerniť podniky v ich snažení? Prvým krokom je práve analýza digitálnej zrelosti, ktorá je akousi cestovnou mapou digitálnej transformácie.  Na základe jej odporúčaní môžu podniky  vytvoriť a implementovať svoju digitalizačnú stratégiu.

 

Začneme pekne od začiatku. Čo je analýza digitálnej zrelosti podniku?

Analýza digitálnej zrelosti podniku dôkladne posudzuje a mapuje ako, a do akej miery, podnik využíva digitálne technológie vo svojich činnostiach a procesoch. Zahŕňa hodnotenie existujúcich technologických riešení, softvérov a ich integráciu do prostredia podniku. Takýto monitoring ukáže, či podnik využíva dostupné digitálne nástroje efektívne, ale aj to, aké sú príležitosti pre jeho digitálny rozvoj a inovácie,  ako môže lepšie využiť technológie pre svoj rast a úspech na trhu, ale aj aké sú prípadné bariéry ich efektívneho využívania. Podnik by mal na základe DMA rozvíjať oblasti, kde digitalizácia môže priniesť zlepšenia v efektivite, produktivite a podporiť konkurencieschopnosť.

V EXPANDI 4.0 ponúkate meranie digitálnej zrelosti malým a stredným podnikom ako službu, ktorú môžu získať bezodplatne cez štátnu schému de minimis, ako sa k nej môžu podniky dostať?

Veľmi jednoducho. Podniky, ktoré prejavia záujem o meranie digitálnej zrelosti ešte pred realizáciou samotnej analýzy prechádzajú procesom overenia, či spĺňajú podmienky pre čerpanie podpory zo schémy de minimis. Ak podmienky spĺňajú, môžu požiadať o čerpanie pomoci a následne podpísať zmluvu s EXPANDI 4.0. Hodnotu služby tak budú mať hradenú zo štátnej podpory. Proces je  dynamický a veľmi jednoduchý. Po podpise zmluvy sa hodnotenie digitálnej zrelosti zrealizuje. Na základe výsledkov tohto hodnotenia podniku odprezentujeme a doručíme hodnotiacu správu. Jej súčasťou sú aj  odporúčania pre ďalšie kroky a služby, prispôsobené jeho individuálnym potrebám. Ak podnik podmienky pre čerpanie podpory nespĺňa, bude musieť financovať službu z vlastných zdrojov, pričom sa cena dohodne individuálne.

Podnik by mal na základe DMA rozvíjať oblasti, kde digitalizácia môže priniesť zlepšenia v efektivite, produktivite a podporiť konkurencieschopnosť.

Rozmeňme si to na drobné. Ako prebieha samotná analýza? Čo zisťujete? 

Hneď v úvode je potrebné zdôrazniť, že celý proces monitorovania digitálnej zrelosti je navrhnutý tak, aby bol kolaboratívny a zohľadňoval individuálne potreby a špecifiká každého podniku. Analýza prebieha v niekoľkých krokoch. Ako prvé si podnik zadefinuje oblasti záujmu, v ktorých chce hodnotiť digitálnu zrelosť. Tento krok je dôležitý pre voľbu špecialistov, ktorí sa analýze venujú. Následne si naši špecialisti dohodnú stretnutie so zodpovednými odborníkmi z podniku, ktorí majú prehľad o daných oblastiach a môžu nám poskytnúť potrebné informácie. Dáta a poznatky zbierame prostredníctvom špeciálnej metodiky DMA vyvinutej v SOVA Digital. V tomto štádiu ešte nedochádza k hodnoteniu.

DMA prechádza cez všetky podnikové procesy, počnúc obchodom a komunikáciou so zákazníkom, založením zákazky, konštrukciou, technológiou, plánovaním a riadením výroby. Monitoruje zber dát z výrobných strojov a procesov, rovnako z logistiky, expedície a údržby, a v neposlednom rade podpornými ekonomickými procesmi, digitálnym monitoringom a reportingom.

Čiže v tejto fáze máme zozbierané dáta a informácie z jednotlivých prevádzok, čo nasleduje ako ďalší krok?

Získané poznatky následne analyzujú naši špecialisti. Dáta z monitoringu prechádzajú detailným vyhodnocovaním. Na základe tejto analýzy je vytvorená výstupná správa, ktorá opisuje súčasné využitie digitálnych nástrojov a procesov v podniku. Každý proces je analyzovaný a hodnotený podľa stupňa digitalizácie. Takto rozpracovaný umožňuje podniku pochopiť, ktoré procesy sú dobre zvládnuté a kde existuje priestor na zlepšenie. Zásadnou informáciou pre podnik je návrh konkrétnych zlepšení, odporúčaní pre zavedenie nových technológií a zvýšenie celkovej digitálnej zrelosti. Platí, že to, čo vie podnik zmerať, vie aj zlepšiť.

Zásadnou informáciou pre podnik je návrh konkrétnych zlepšení, odporúčaní pre zavedenie nových technológií a zvýšenie celkovej digitálnej zrelosti podobných realizácií v iných spoločnostiach.

V akom formáte dostáva podnik hodnotiacu správu?

Podniku odovzdávame kompletný balík podrobnej, prehľadnej dokumentácie v elektronickej a printovej podobe, ktorý zahŕňa všetky údaje z analýzy, aby mohol ďalej pracovať na zlepšeniach v internej réžii alebo pomocou špecializovaných partnerov. Cieľom správy je poskytnúť podniku jasné informácie o tom, kde sa nachádza na ceste digitálnej transformácie, a ako môže tento proces efektívne pokračovať s ohľadom na jeho konkrétne potreby a ciele. Podniky vždy ocenia, že výsledkom DMA nie sú len všeobecné odporúčania, ktoré oblasti, či procesy vo firme digitalizovať, ale i konkrétne odporúčania vrátane praktických príkladov podobných realizácií v iných spoločnostiach.

Takže, máme zanalyzované procesy, spracované odporúčania, ako pokračovať, čo by mal podnik robiť následne?

Analytický materiál je kompasom, ktorý by mal podnik naviesť, nasmerovať k ďalším strategickým rozhodnutiam. Slúži najmä na to, aby začal s implementáciou navrhovaných odporúčaní. Prípadne, ak by potreboval v niektorých oblastiach detailnejšiu analýzu, tak voliť práve tento krok. Detailnejšie štúdie môžu byť zamerané na konkrétne oddelenia, technológie alebo procesy, kde podnik chce dosiahnuť hlbšie zlepšenia. Aj v ponuke bezodplatných služieb EXPANDI 4.0 je možné pokračovať v ich implementácii, bez priamej finančnej záťaže. Poskytne tak podnikom prístup k odborným poznatkom a podpore, ktorá by inak mohla byť finančne nedostupná. Hoci implementácia odporúčaní môže vyžadovať investície, tieto sú často kompenzované dlhodobými prínosmi, ako je zvýšenie efektivity, zlepšenie služieb a posilnenie konkurencieschopnosti.

Podniky vždy ocenia, že výsledkom DMA nie sú len všeobecné odporúčania, ktoré oblasti, či procesy vo firme digitalizovať, ale i konkrétne odporúčania vrátane praktických príkladov podobných realizácií v iných spoločnostiach.

Aké rady by ste dali podnikom, ktoré a posúvajú do realizačnej fázy a začínajú s implementáciou vašich odporúčaní?

Pri realizácii odporúčaní sa podnik môže rozhodnúť, či využije interné kapacity alebo bude hľadať externých partnerov na pomoc pri realizácii zmien. Toto rozhodnutie by malo byť založené na vnútorných kapacitách, zdrojoch a strategických cieľoch podniku. Netreba zabudnúť na plán implementácie takýchto zmien. Veľmi dôležité je myslieť na postupnosť ich zavádzania. Najlepšie je začať pomocou menších, ale logicky nadväzujúcich projektov, ktoré dovedú podnik do stanoveného cieľa bezpečne. Je potrebné si uvedomiť, že tento proces zahŕňa technologické investície, zmeny v procesoch, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, či zavedenie inovačnej kultúry do podniku. Kľúčovým faktorom úspechu aplikácie odporúčaní je angažovanie vedenia a zamestnancov do procesu, pravidelné monitorovanie pokroku, ale aj priebežné prispôsobovanie plánu podľa aktuálneho vývoja a potrieb.

Čo priniesli skúsenosti s realizáciu analýz digitálnej zrelosti vám osobne? Podeľte sa s nami o vaše postrehy.

Pre mňa je zásadným potvrdenie nevyhnutnosti podpory vzdelávania. Zodpovedanie otázok, čo to vlastne digitalizácia je, prečo je dôležitá a ako ju uriadiť.  Potvrdilo sa mi, že kľúčovým pilierom digitalizácie sú ľudia a top manažment, čiže riadenie podniku. Je potrebné rozvíjať zručnosti zamestnancov, ktorí potrebujú pochopiť dôležitosť zmien a efektívne ich využívať. Úspešná digitalizácia vyžaduje zmeny v prístupe k riadeniu. Manažéri musia byť schopní rýchlo reagovať na zmeny, efektívne využívať dáta pre rozhodovanie a podporovať inovácie.

Kľúčovým faktorom úspechu aplikácie odporúčaní je angažovanie vedenia a zamestnancov do procesu, pravidelné monitorovanie pokroku, ale aj priebežné prispôsobovanie plánu podľa aktuálneho vývoja a potrieb.

Ako pristupujú podniky k DMA? Zaregistrovali ste nejaké príznakový postoj alebo správanie? Neboja sa podniky zdieľať informácie s dodávateľmi služieb, nazrieť do svojich procesov, výrob?

Podniky sú vo všeobecnosti veľmi otvorené a pripravené poskytnúť potrebné informácie. Často sú manažéri a tímy prekvapení, keď zistia, aké rozsiahle možnosti a potenciál digitalizácie môžu využiť. Mojim postrehom je, že podniky ukazujú vysoký záujem o digitálne nástroje a systémy, ktoré môžu prispieť k ich rastu a úspechu. Je to očividné najmä v prípadoch, keď poskytneme prehľad o inovatívnych riešeniach alebo stratégiách, ktoré ešte nevyužívajú, alebo ktoré by mohli priniesť výrazné zlepšenia v efektivite, produktivite alebo zákazníckej skúsenosti. Tento pozitívny postoj a ochota podnikov prispievajú k úspešnej implementácii odporúčaní DMA. Vďaka tejto vzájomnej spolupráci sa nám podarilo nielen pomáhať podnikom v ich ceste k digitalizácii, ale aj vytvárať dlhodobé partnerstvá založené na vzájomnej dôvere a pochopení.

Ako hodnotíte stav digitalizácie v podnikoch, s ktorými ste prišli do kontaktu?

Celkovo sa úroveň digitalizácie v podnikoch neustále zlepšuje, ale tempo a hĺbka implementácie, či integrácie riešení, sa líšia v závislosti od veľkosti podniku, odvetvia a kultúry inovácií. Mnohé podniky už urobili významné kroky smerom k digitalizácii, zatiaľ čo iné ešte len začínajú svoju cestu. Výzvou zostáva preklenutie digitálnej priepasti medzi podnikmi, ktoré digitalizáciu prijali skôr, a tými, ktoré sú na začiatku. Podstatné však je, že všetky podniky, s ktorými som prišiel do kontaktu, vykazujú ochotu učiť sa a adaptovať sa na nové digitálne trendy.

Často sú manažéri a tímy prekvapení, keď zistia, aké rozsiahle možnosti a potenciál digitalizácie môžu využiť.

Aké posolstvo, alebo radu máte pre podniky, ktoré by ste chceli motivovať k DMA a k akcelerácii digitalizácie?

Moja rada je jednoduchá „Nebojte sa využiť dostupné zdroje a podporu“. Digitalizácia môže byť náročná, ale s prístupom k správnym nástrojom, poradenstvu a financovaniu môžete prekonať počiatočné prekážky a dosiahnuť trvalý rast a inováciu. Začnite malými krokmi, stanovte si jasné ciele a nebojte sa experimentovať. V digitálnej ére nie je priestor na stagnáciu, neustála adaptácia a inovácia sú kľúčom k úspechu.

V našej praxi sme svedkami mnohých príbehov, kde firmy pochopili význam digitálnej transformácie a rozhodli sa aktívne vykročiť touto cestou. Stále viac podnikov si uvedomuje, že investície do digitálnych technológií sú kľúčom k ich budúcemu rastu a konkurencieschopnosti. Tieto prípady ukazujú, že s jasnou víziou, vhodným plánovaním a ochotou investovať do nových technológií môžu dosiahnuť významné zlepšenia vo svojom fungovaní a položiť pevné základy pre svoju budúcnosť.