Skip to main content

Európsky digitálny a inovačný hub (EDIH) EXPANDI 4.0 spúšťa v januári realizačnú  fázu svojej činnosti. Do podnikov v nej prináša ponuku služieb a riešení podporujúcich ich digitálnu transformáciu. Služby EXPANDI 4.0 sú zamerané primárne na malé a stredné podniky. Tie sprevádza procesmi digitálnych inovácii, pomáha im budovať technologické kompetencie, a prináša know-how v oblasti digitalizácie. Formát EDIH-ov umožňuje podnikom expertné služby EXPANDI 4.0 prefinancovať v plnej výške z európskych fondov a Plánu obnovy a odolnosti.

EDIH EXPANDI 4.0 spustil svoju činnosť v októbri minulého roku prípravnou fázou, v ktorej budoval potrebnú infraštruktúru, zostavil expertné tímy, a pripravil informačné a komunikačné nástroje pre efektívny kontakt s podnikmi. „Máme za sebou prvé úspešne zrealizované aktivity.diskusnom fóre sme priniesli zainteresovaným stranám potrebné informácie na tému EDIH-ov a ich ponuky, začali sme s pilotnými akvizičnými aktivitami v podnikoch, zrealizovali prvý technologický bootcamp pre študentov univerzít,“ informuje Michal Műhl projektový manažér EXPANDI 4.0 a dodáva: „V januári prípravnú fázu vystriedala realizačná. EXPANDI 4.0 je so svojimi riešeniami denne v podnikoch, testbedoch a laboratórnych pracoviskách, alebo na špeciálnych podujatiach, kde informuje o službách, podmienkach a možnostiach ich využitia.“

Zámerom EXPANDI 4.0 je vytvoriť v podnikoch podmienky pre zlepšenie ich inovačnej výkonnosti a posilnenie  konkurencieschopnosti. „Podnikom poskytujeme efektívne nástroje na zakcelerovanie inovácií, digitalizácie a digitálnej transformácie. Aktuálna ekonomická a politická situácia v Európe vyvoláva potrebu zvyšovania odolnosti, flexibility a konkurencieschopnosti podnikov. Ponuka služieb EXPANDI 4.0 bude významne prispievať k ich posilneniu,“ konštatuje Martin Morháč, zástupca konzorčného partnera SOVA Digital. V portfóliu služieb má EXPANDI 4.0 analýzy digitálnej zrelosti a kybernetickej bezpečnosti, predinvestičné testovania, vzdelávacie programy a rozvoj digitalizačných zručností, ale aj špecializované poradenstvo pri zabezpečovaní financovania projektov.

V oblasti vzdelávania spolupracuje EXPANDI 4.0 s partnermi na modulárnom vzdelávacom programe pre podporu zručností odborných zamestnancov podnikov, ktorý zvýši ich kvalifikáciu pre potreby digitalizácie. Pre študentov univerzít a stredných odborných škôl organizuje technologické bootcampy. Vzdelávacie programy umožňujú prístup k potrebnej výbave vedomostí a zručností v rôznych oblastiach súvisiacich s digitálnou transformáciou a Industry 4.0. EDIH realizuje workshopy v regiónoch o ponuke služieb, možnostiach financovania inovačných a digitalizačných projektov, ale aj prístupe k informáciám a zdrojom prostredníctvom siete európskych a centier digitálnych inovácií.

Pre mnohé, najmä malé a stredné podniky, boli podobné služby doteraz z kapacitných či finančných dôvodov nedostupné. Nový model financovania služieb EDIH-ov umožní týmto organizáciám financovať ich z externých zdrojov. „Podniky si môžu potrebné služby prefinancovať v plnej výške. Polovicu ceny služby uhradí za podnik Európska komisia, a polovica je krytá z Plánu obnovy a odolnosti ako štátna pomoc cez schému DE MINIMIS,“ upresňuje Michal Műhl. Podnikom táto forma financovania pomôže zakcelerovať procesy digitalizácie a podporí v rozvoji. Vytvorí priaznivé podmienky pre zdynamizovanie prenosu potrebného know-how do kľúčového segmentu slovenského priemyslu.

EDIH EXPANDI 4.0 tvorí konzorcium šiestich spoločností: Matador Industries, Národné centrum robotiky, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Soitron, SOVA Digital, Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM. Je súčasťou európskej siete digitálnych inovačných centier vytvorených Európskou komisiou v snahe dosiahnuť vysokú a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie voči ostatným krajinám.